LEVERANDØRER

Historien bak dagens ultralydutdanning i PFF

 

Først ble grunnutdanningen etablert i 2010

 

Styret i PFF vedtok i oktober 2010 at videreutdanning i ultralyddiagnostikk skulle være en forbundsegen utdanning basert på en dansk modell med 3 moduler à 2 lange undervisningsdager fordelt over 7 mnd. Danske Fysioterapeuters forbund hadde da i flere år utdannet sine medlemmer i denne diagnostikkformen, og PFF styret ønsket også at denne diagnostikkformen skulle bli tilgjengelig for norske fysioterapeuter i privat praksis. Etter fullført 3 basic modulkurs så kan studentene søke om å få gå opp til eksamen ca 1 år etter avsluttet siste kurs.

 

De første årene etter 2010 så arrangerte PFF følgende moduler:

Modul 1 – Kne, ankel og fot                   18 timer

Modul 2 – Skulder, albue og hånd           18 timer

Modul 3 – Hofte, lysk, rygg og mage       18 timer

Basic eksamen                                       2 timer

 

3 år etter ble viderekommende utdanning etablert i 2013

 

De første årene etter etableringen arrangerte PFF advanced moduler i samarbeid med danske kollegaer uten at dette var en del av vår formelle videreutdanning. Dette var et tilbyd til de som hadde tatt basic modul 1-3 og som ønsket mer kunnskap.

 

I 2013 bygget Spesialistkomitèen i Muskel og Skjelett Ultralyd i PFF en egen advanced rekke. Det unike med advanced kursene var pasientundersøkelser i små grupper under veiledning samt mer undervisning i patologi da basic kursene stort sett tok for seg grunnleggende ferdigheter og scanning og gjenkjennelse av normal anatomi. I tillegg kunne man med denne modellen dele opp kroppen i mindre enheter og på den måten sikre mer fordypning i det enkelte temaet.

Advanced rekken ble bygget opp på følgende måte fra 2013:

 

Modul 4. - Ankel/fot            14 timer

Modul 5 -  Kne                   14 timer

Modul 6 - Skulder               14 timer

Modul 7 - Albue                  14 timer

Modul 8 - Håndledd/hånd    14 timer

Modul 9 - Hofte                  14 timer

Advanced eksamen              4 timer

 

 

Systematisk arbeid og vilje til samarbeid åpnet nye dører i 2015

 

Etter flere år med ultralydkurs som har vært åpen for alt helsepersonell så tok FUA (Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis) kontakt i 2015 for å innlede et samarbeid som sikret deres medlemmer tellende poeng ved deltakelse på muskel og skjelett ultralyd kurs. De hadde ikke et eget kurstilbud innen MSK ultralyd og PFF styret så dette så en unik mulighet til å utvide og forbedre samarbeidet fysioterapeutene har sammen med allmennlegene i sin daglige praksis. Ved å delta på kurs sammen så øker den gjensidige kunnskapen og respekten mellom yrkesgruppene. Dette førte til at PFF og FUA i 2015 innledet et samarbeid om arrangering og markedsføring av kursene.

FUA fikk ansvaret for å søke spesialistkomiteene i Den Norske Legeforening på vegne av Allmennlegene, Fysikalsk Medisinerne, Ortopedene og Revmatologene.

 

Følgende godkjenning for basic kursene ble gitt i 2015. (merk at man i legeforeningen må søke for hvert kurs som arrangeres).

 

• Komiteen i allmennmedisin har godkjent Basic kursene med 20 poeng som emnekurs/klinisk i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen.

 

• Komiteen i ortopedisk kirurgi godkjenner Basic kursene med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

• Fysikalsk medisin og rehabilitering: Basic kursene godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

• Revmatologi: Basic kursene godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Advanced kursene søkes fortløpende godkjent for de 4 aktuelle spesialitetene i legeforeningen.

 

 

Godkjenning av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 

• Basic kursene gir godkjent 18 timer undervisning i forbindelse med tittelen Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd.

• Advanced kursene gir godkjent 14 timer undervisning i forbindelse med tittelen Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd.

 

• Kurstimene er godkjent som faglig oppdatering i forbindelse med vedlikehold av tittelen Spesialist i Muskel og Skjelett Fysioterapi med henholdsvis 14 og 18 timer.

 

 

Godkjenning Norges Naprapatforbund

 

Norges Naprapatforbund godkjenner enkelte kurs med 6 poeng (for 2 dager) i sitt poengsystem for videreutdanning. Du kan se hvilke kurs dette gjelder i deres kurskalender her: www.naprapat.org/kurs/poengivende-kurs

 

 

Målsetning med utdanningen:

 

Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF) har satt seg som mål å være ledende på å tilby kurs som er aktuelle for de som jobber i privat praksis. Etableringen av en videreutdanning i diagnostisk ultralyd under forbundets kurstilbud er et steg i riktig retning og vil være starten på en større satsning på dette området.

 

Ultralyd er på full fart inn i primærhelsetjenesten grunnet bedre kursmuligheter og reduserte priser på diagnostisk utstyr, og er av mange sett på som en metode å skille seg fra mengden. Men også fysioterapeuter med kommunal avtale fatter interesse for UL, og ser mulighetene so

 

Undervisningen i ultralyd legges sentralt i til Oslo for å sikre god tilgjengelighet for hele landet og forutsigbare driftsvilkår. Kursene er som regel fra fredag morgen til lørdag kveld. For medlemmene i PFF og FUA så vil kursavgiften rabatteres slik det gjøres også for forbundets andre kursrekker. Medlemmer fra andre forbund eller fysioterapeuter uten forbundstilknytning samt annet helsepersonell er også velkomne på kursene da vi mener at det er en styrke for faggruppene å møtes på denne måten og utveksle kunnskap og erfaring og bryte ned fordommer om hverandres utdanning og yrke.

 

 

Hva kreves for å bli god i diagnostisk ultralyd?

 

For å kunne bli god i bruken av ultralyd som forventes det gode allmennkunnskaper innen anatomi og patologi. Gode kunnskaper innen klinisk undersøkelse er også en basisferdighet som er nødvendig for å kunne benytte ultralyd som et diagnostisk hjelpemiddel. Grunnen til at eksamen ikke er lagt til siste undervisningsmodul, men til et visst antall måneder etter siste kursmodul er at ultralyd er noe man må jobbe mye med for å bli god. Etter gjennomført kursrekke så har man grunnlaget for å bruke ultralyd på klinikken, men fortsatt en lang vei å gå før man er god. Ved å praktisere bruken av ultralyd i sin daglige praksis i flere måneder i daglig praksis så bør man i løpet av denne perioden utvikle teknikk og kunnskapen som er tilstrekkelig til å kunne bevise disse ferdighetene ved å gå opp til eksamen og til å kunne benytte dette diagnostiske verktøyet på en trygg og nyttig måte.

 

Eksamen på basic nivå

 

Eksamen etter basic kursene består av en pasient kasus hvor kandidaten tar opp anamnese og gjør relevante kliniske undersøkelser. Dette følges opp av en ultralydundersøkelse hvor man ønsker å bekrefte eller avkrefte klinisk mistanke om eventuell patologi. Avslutningsvis så skal kandidaten forfatte en epikrise basert på gjennomført undersøkelse, både klinisk og sonografisk. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Sensorene for eksamen vil bestå av både fysioterapeut og legespesialist for å kvalitetssikre både eksamen og utdanningen.

 

Eksamen på advanced nivå

 

Advanced eksamen gjennomføres ved at man stiller med egen "pasient/demo" som vil benyttes under eksamineringen. Det vil være en praktisk, teoretisk og muntlig eksamensform der kandidaten må vise til svært god kunnskap om ultralyd og være erfaren og trygg i sine undersøkelser.

Det trekkes oppgave som man blir eksaminert i og nivået som kreves er høyt for å bestå.

Man kan velge å gå opp til eksamen i overekstremitet, underekstremitet eller begge deler. Dette er for å imøtekomme spesialiseringen vi ser i mange praksiser der klinikker deler inn behandlerne in under eller over-ex team. Eksamen må være bestått før man kan søke om å bli godkjent som spesialist i muskel- og skjelett ultralyd

Det vil fremgå på spesialistgodkjenningen hvilke kvalifikasjoner man er eksaminert i. Samlet eksamenstid er ca 2 timer.

 

Fokus på Intro-kurset:

(alle basic kursene innledes med en intro del slik at man kan ta basic kursene i vilkårlig rekkefølge)

•  Å kunne mestre ultralydskanningsapparatet teknisk sett

 •  Danne seg en forståelse av teknologien bak ultalydbildene

 •  Å kunne identifisere normale anatomiske strukturer i forskjellige deler av kroppen

 •  Å kunne utføre min. 5 skanninger/projeksjoner (supervisert) i hver av de regioner som gjennomgås.

 

 

Fokus på Basic - Modul 1, 2 og 3

(modulene kan tas i vilkårlig rekkefølge)

 •  Å kunne identifisere normale anatomiske strukturer i de aktuelle kroppsdeler

 •  Å kunne påvise og beskrive spesifikke ultralydskanninger

 •  Å kunne identifisere og diagnostisere relevante funn, som understøtter den kliniske undersøkelsen

 •  Å kunne utføre i alt min. 100 skanninger/projeksjoner selvstendig. Skanningene/projeksjonene gjennomgås først, deretter jobber man med disse i grupper på 3 (evt. 2) under supervisjon og til sist skal de godkjennes.

 

 

Fokus på Advanced - Modul 4, 5, 6, 7, 8 og 9

(forutsetter gjennomført Modul 1, 2 og 3)

(advanced modulene kan tas i vilkårlig rekkefølge etter fullført basic modulene)

 

•  Korrelasjon mellom klinisk undersøkelse og ultralydskanning

 •  Å kunne vurdere og konkludere på funnene i klinisk undersøkelse og ultralydskanning

 •  Å kunne beskrive relevante funn skriftlig til andre faggrupper.

 •  Å benytte ultralydskanningen som et pedagogisk redskap i forbindelse med trening og behandling

 •  Store deler av kurset jobber man med pasient-caser, samt også reelle pasienter

 

Fokus på temamodulene 10 og 11

Metoder, prosedyrer og diagnostikk av spesielle skader.

 Passer for de med mye erfaring med ultralyd. Mye av kursene er teori, men det vil bli mulighet for en del hands-on skanning og trening på metoder.

 

 

Gjennombruddet med Fysiofondet i 2017

Etter å ha jobbet systematisk siden 2009 med å etablere og bygge ut en spesialistutdanning i diagnostisk ultralydskanning så vedtok Fysiofondet at PFF skal motta økonomisk støtte for å gjennomføre og videreutvikle kursene fra og med 2018.

 

Dette anses som et betydelig gjennombrudd for utdanningen til PFF og gir oss en unik mulighet til å tilby gode kurs og kunne utvikle våre kurs og spesialistordning også i årene som kommer.

Generalsekretær Henning Jensen har skrevet en utfyllende og velformulert artikkel for de som ønsker å lese mer om hva Fysiofond godkjenningen medfører i praksis både for PFF som forbund, spesialistkomiteen i ultralyd og for våre medlemmer som ønsker å ta denne utdanningen.

 

Mer informasjon om Fysiofonxdet og søknad og godkjenning av støtte kan du lese om her:

 

Skrevet av leder av Spesialistkomiteen for Muskel og Skjelett Ultralyd Kjetil Nord-Varhaug.