Om IUPP

IUPP  tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge. Disse sidene er laget for å gi helsepersonell utfyllende informasjon om våre kurs og videreutdanninger samt informasjon om ultralyd som diagnoseverktøy. IUPP er åpen for alt helsepersonell og driver blant annet FB forum for å sikre kunnskapsutveksling i faget.

Vedtekter

Organisasjonsnummer: 918 613 439

Formål:
Interessegruppen skal drive faglig utvikling og organisere helsepersonell som har interesse for ultralyddiagnostikk i privat praksis. Gruppen bistår i organiseringen av kursvirksomhet og utdanningsprogrammer.

Samarbeid:
Interessegruppen samarbeider med Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund i organiseringen og utviklingen av ultralydkurs og utdanningsforløp.

Økonomi:
Gruppen er etablert som en ideell organisasjon hvor et eventuelt overskudd brukes til faglig utvikling, drift og kursvirksomhet. Styremedlemmene lønnes ikke for deltakelse i styrearbeid.

Medlemskap er gratis og drift av interessegruppen finansieres av annonseinntekter og eventuelle kursinntekter.

Arbeid for interessegruppen i forbindelse med kursarrangement etc lønnes etter avtale.

Tilknytning:
Interessegruppen skal ikke ha noen særskilt tilknytning til en spesiell leverandør, men driften av gruppen kan finansieres delvis av annonseinntekter på kurs/nettsider. Alle leverandører står likt og behandles likt. Alle leverandører gis like muligheter for profilering på kurs og nettsider.

Styrets sammensetning:
Styret skal bestå av 4 deltakere. 1 leder, en nestleder og 2 styremedlemmer. Det tilstrebes at styret skal bestå av helsepersonell fra forskjellige yrkesgrupper innen privat praksis.

Årsmøte:
Årsmøte arrangeres hvert år på Hemsedal i forbindelse med ultralydkurset som holdes til uke 11. Alle medlemmer har stemmerett ved årsmøtet.

Valg:
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Organiseringen av styrets sammensetning gjøres av styret selv.

Portal:
Interessegruppen organiserer følgende plattformer:
Nettside: http://www.ultralydscanning.no
Instagram: @ultralydscanning
Facebook: Facebook event
Forum: Ultralydscanning i Norge – Forum (lukkket forum hvor kun tidligere kursdeltakere får innpass)

Styret:
Canh Le Nygaard
Stein Dragland
Marius Fredriksen