Fondets formål

Fondets formål er å yte:

 • Støtte til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter.
 • Støtte/stipend til utdanning av instruktører i forbindelse med denne etter- og videreutdannings-virksomhet.
 • Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanningen.
 • Støtte til andre formål som har sammenheng med fysioterapeuters etter- og videreutdanning.

Fondets økonomi

Fysiofondet tildeles midler med hjemmel i folketrygdloven.. Fra 2006 overføres et kronebeløp som reguleres ved de årlige takstforhandlingene. I perioden 1. juli 2017-30. juni 2018 fikk fondet tilført 32,2 mill. kr. I tillegg til tildelingene fra Folketrygden har Fysiofondet inntekter fra verdipapirer Fysiofondets portefølje hadde en markedsverdi på mer enn 270 millioner ved årsskiftet 2016/2017.

I 2017 er det så langt tildelt midler for mer enn 36 mill. kroner

Hvem får støtte?

Alle autoriserte fysioterapeuter får delvis dekket sin kursavgift av fysiofondet på godkjente kurs. Dette vil fremgå tydelig på påmeldingsskjemaet. Du kan også søke individuell støtte for å ta UL videreutdanning og få mer støtte. Den søknaden må sendes til fysiofondet og ikke PFF.

Grunnen til at PFF og FUA medlemmer får ekstra rabatt er subsidert av forbundet og er i tråd med praksis fra andre forbund sin praksis.

PFF tildelt 1 million kr. av Fysiofondet
- av generalsekretær Henning Jensen i PFF, desember 2017

Endelig har det lykkes PFF å få tildelt midler fra Fysiofondet til sin etterutdanningsvirksomhet – i første omgang til videreutdanningen i ultralydskanning.


PFF søkte førte gang Fysiofondet om midler i 2001, og har gjentatt dette i flere omganger. Etter at PFF fikk gjennomslag for deltakelse i takstforhandlingene ble det også åpnet for at PFF og NMF skulle være få et styremedlem med personlig vara i Fysiofondet. Resultatet av arbeidet med å få innpass i Fysiofondet har således nå resultert i en tildeling på godt 1 million kr. for 2018.

Styret i PFF er glade for at denne tildelingen endelig har kommet, og vil nå kunne få en bedre økonomisk basis for å tilby medlemmene etterutdanning av høy kvalitet. Til nå har tillitsvalgte i PFF jobbet nesten gratis for å kunne ha et adekvat etterutdanningstilbud til medlemmene, dette har naturligvis vært en begrensende faktor for aktiviteten innen dette området.

For 2018 er PFF tildelt støtte til videreutdanningen i ultralydskanning og til 0,1 stilling til å utvikle spesialistordningen, til sammen kr. 1 038 000.

Tildelingene til fysioterapiorganisasjonene for 2018

For 2018 har fondets styre gitt tilsagn om følgende tildelinger for 2018 til organisasjonene:

 • Inntil kr 7 millioner for 2018 til NFF som en del av rammefinansieringen for perioden 2018 – 20.
 • Inntil kr 705 000 for 2018 til NMF som en del av rammefinansieringen for perioden 2018 – 20.
 • Inntil kr 1 038 000 for 2018 til PFF som en del av rammefinansieringen for perioden 2018 – 20.

Støtte til fysioterapeuter

Fysiofondet deler også ut støtte til fysioterapeuter som ønsker å ta etter- og videreutdanning.

Generelt gjelder at søkere på alle stipendene må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge. Det er ikke et krav at den som søker skal tilhøre en av fysioterapiorganisasjonene.

For å oppfylle formålet sitt lyser fondet ut følgende stipender

Reisestipend kan søkes fortløpende. Det skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode.

Søknaden sendes etter avsluttet reise, og senest 3 måneder etter at tiltaket er avsluttet. Kurs som avvikles over tid eller deles opp i del 1 og del 2 skal søkes om samlet etter siste del eller når kursbevis er mottatt. Ved nettbaserte studier som krever reise til f.eks. oppstartsamling skal det søkes etter avlagt eksamen.

Det kan søkes reisestipend i forbindelse med følgende tiltak som skal ha minst 2 dagers varighet:

 • Etterutdanning arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
 • Etterutdanning arrangert av kursarrangører som høgskoler, universitet, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og andre helsefaglige organisasjoner.
 • Utdanninger av kortere varighet som gir uttelling i det norske utdanningssystemet med mindre enn 30 studiepoeng.
 • Deltakelse på internasjonal kongress/konferanse som er relevant for fysioterapeuter.

Det kan gis stipend til én utdanning/kurs/seminar pr. år og i tillegg en internasjonal kongress/ konferanse pr. år.

Beregning av tilskudd

Stipend gis på grunnlag av dokumenterte reiseutgifter etter rimeligste reisemåte. Når det er absolutt nødvendig å bruke egen bil, blir en sats på kr 1,50 pr. km. lagt til grunn. Maksimalt tilskudd til reiseutgifter er kr 10 000.

Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr 200 pr. døgn ved privat opphold og inntil kr 800 pr. døgn ved opphold etter regning, maksimum kr 6 000.

Minste utbetaling er kr 1 000 og største utbetaling kr 16 000 i reise- og oppholdsutgifter for samme tiltak.

Utdanningsstipend har søknadsfrist 15. mars og 15. september.

Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen.

Stipendet beregnes med inntil kr 200 pr studiepoeng.

Det er nå også mulig å søke om støtte til Veiledet praksis. Formålet med veiledet praksis må være å oppnå spesialistkompetanse i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende, samt takstkompetanse i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Stipendet er et tilskudd til dekning av utgifter knyttet direkte til utdanningen. Det omfatter ikke dekning av tapt inntekt og kan ikke benyttes til dekning av generelle abonnementer (telefon, Internett, bomring m.v.). Det kan heller ikke benyttes til kjøp/leie av PC og annet utstyr, eller til kurs, kongresser og lignende som ikke er obligatorisk del av utdanningen.

Oppholdsutgifter beregnes med inntil kr 200 pr. døgn ved privat opphold og inntil kr 400 pr. døgn ved opphold etter regning.

Stipend til forskningsprosjekt har søknadsfrist 1. mars og 1. september.

Stipend til forskningsprosjekt skal bidra til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap gjennom å utvikle, forbedre eller evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og -metoder. Det kan søkes om forskningsprosjekt på maksimalt ett årsverk.

Prosjekt det søkes om midler til må være klinisk relevant, kunne styrke praksisfeltet og etter- og/eller videreutdanningen.

Søker må ha doktorgrad
Stipend til kvalitetssikringsprosjekt har søknadsfrist 1. mars og 1. september.

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt skal brukes til kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet ved systematisk arbeid med forbedring av ulike dimensjoner av kvalitet i fagutøvelsen. Målet for det enkelte prosjekt er av avgjørende betydning for om det skal klassifiseres som forskning eller kvalitetssikring.

Formålet for prosjektet er av avgjørende betydning for om det skal klassifiseres som forskning eller kvalitetssikring. Kvalitetssikringsprosjekter stiller bl.a. spørsmål om praksis gir tilfredsstiller krav til kvalitet og om endring vil gi forbedring.

Stipend til formidlingsprosjekt har søknadsfrist 1. mars og 1. september

Stipend til formidlingsprosjekt skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis av god kvalitet og av betydning for faget, slik at fysioterapeuter på ulike måter kan gjøre seg nytte av og bygge videre på hverandres kunnskap. Formidlingsarbeid kan også bidra til å øke kunnskap om fysioterapi hos myndigheter, pasienter og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Fysiofondets har særlig fokus på fysioterapi i primærhelsetjenesten.

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for gode, helhetlige pasientforløp fra akutt fase til re-/habilitering, inkludert brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid, vektlegges.

Prosjekt som gjennomføres i, eller er forankret i, primærhelsetjenesten vil bli prioritert når søknader ellers stiller likt i vurderingene.

Hva kan det søkes stipend til formidlingsprosjekt til?

Fysioterapeuter som ønsker å skrive artikkel for å formidle kunnskap og erfaringer fra klinisk praksis, prosjektarbeid eller forskning, kan søke om stipend til formidlingsprosjekt. Det kan søkes om støtte til å skrive artikler basert på gjennomført prosjekt, kasusrapport eller systematisk oversikt.

Selve gjennomføringen av prosjektet eller arbeidet skal være avsluttet. Datamaterialet skal være analysert og hovedresultatene foreligge.

Formidlingen skal kunne styrke praksisfeltet samt etter- og/eller videreutdanningen.

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse – søknadsfrist 1. mars og 1. september

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse skal brukes til å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader om midler til finansiering av forskningsprosjekter hos andre finansieringskilder enn Fysiofondet. Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse kan også brukes til prosjekter som senere inngår i søknad til Fysiofondet fra Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

– søknadsfrist 1. september

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi kan søke om støtte til doktorgrads- og post-doktor prosjekter. Målet med tildelingen er styrking av fysioterapeuters kompetanse på doktorgradsnivå eller post-doktornivå.

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi som kan søke er:

 • Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler akkreditert på institusjonsnivå av NOKUT
 • Forskningsinstitutter underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering av Forskningsinstitutter (jf Forskningsrådet)
 • Helseforetak/sykehus med lovpålagte oppgaver innen forsknings- og utviklingsoppgaver
 • Forskningsinstitusjoner i samarbeid med kommunehelsetjenesten

Utfyllende informasjon

Endelig har det lykkes PFF å få tildelt midler fra Fysiofondet til sin etterutdanningsvirksomhet – i første omgang til videreutdanningen i ultralydskanning.
PFF søkte førte gang Fysiofondet om midler i 2001, og har gjentatt dette i flere omganger. Etter at PFF fikk gjennomslag for deltakelse i takstforhandlingene ble det også åpnet for at PFF og NMF skulle være få et styremedlem med personlig vara i Fysiofondet. Resultatet av arbeidet med å få innpass i Fysiofondet har således nå resultert i en tildeling på godt 1 million kr. for 2018.
Styret i PFF er glade for at denne tildelingen endelig har kommet, og vil nå kunne få en bedre økonomisk basis for å tilby medlemmene etterutdanning av høy kvalitet. Til nå har tillitsvalgte i PFF jobbet nesten gratis for å kunne ha et adekvat etterutdanningstilbud til medlemmene, dette har naturligvis vært en begrensende faktor for aktiviteten innen dette området.
For 2018 er PFF tildelt støtte til videreutdanningen i ultralydskanning og til 0,1 stilling til å utvikle spesialistordningen, til sammen kr. 1 038 000.

Du kan finne utfyllende informasjon om de forskjellige stipendkategoriene på Fysiofondets webside.

De stipendkategorier som til enhver tid er søkbare finnes under utlysninger i Fysiofondets søknadsportal.

Fysiofondet oppfordrer alle søkere til å lese utlysningen nøye og sette av god tid til å fylle ut søknad. Sekretariatet i Fysiofondet opplyser at søkere erfaringsmessig ofte ikke har satt seg grundig nok inn i kriteriene for utlysningen, heller ikke har satt av nok tid til selve søknadsprosessen. Denne ”jobben” bør ikke gjøres i pausen mellom to pasientbehandlinger.